Bild ett

Entreprenad


Vi är ett av Umeås största entreprenadföretag
med mångårig erfarenhet...


Läs mer

Renhållning


Vi har allt för renhållning på allmänplats...


Läs mer

Snöröjning


Vi har allt för vinterväghållning...


Renhållning


Vi har allt för renhållning på allmänplats...


Läs mer

Sandning


Vi sandar allt, litet som stort...


Vår miljöpolicy

 • Grusschakt är ett maskinentreprenadföretag som bedriver åkeriverksamhet inom näringarna grus- och godshantering.
 • Företagets största positiva miljöpåverkan beror på att företaget genomför storskalig sortering av blandat avfall. Den största negativa miljöpåverkan kommer från alla utsläpp av avgaser från våra lastbilar och anläggningsmaskiner.
 • Företaget driver utvecklingen i en miljömässigt hållbar riktning genom att vid inköp av maskiner och förbrukningsmaterial i största möjliga utsträckning välja produkter som under sin livstid ger minsta möjliga belastning på miljön.
 • Vi ska fortlöpande öka andelen miljömaskiner. Den är i dagsläget ca: 90 %.
 • Vi ska vid köp av maskiner samt tillbehör kräva en miljödeklaration t ex vad gäller utsläpp från motorer, samt möjlighet att använda miljövänliga oljor, fett etc.
 • Vi ska sträva efter att använda nedbrytningsbara rengöringsmedel samt miljövänliga drivmedel, oljor, fett etc.
 • Vi ska lämna använda oljor, däck, batterier och filter till mottagaren som på ett riktigt och effektivt sätt återanvänder dessa produkter.
 • Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.
 • Vi ska där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
 • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
 • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra maskinleverantörer, affärspartners och på oss själva.
 • Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos vår personal.
 • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.


Miljö & säkerhet

Som bekant ställs många miljökrav på maskiner vid olika uppdrag. Därför förnyas och miljöanpassas vår maskinpark kontinuerligt, 80 procent av vår maskinpark är idag miljöanpassad och består av så kallade gråna maskiner som uppfyller dess krav.
 
Naturligtvis använder vi bara smörjmedel och drivmedel som uppfyller miljökraven. Samtliga maskiner är utrustade med backkamera.

Postadress

GRUS SCHAKT I UMEÅ AB
Mätarvägen 19
901 33 Umeå

Kontakt

090 - 14 22 40
© 2019 Grus & Schakt Information om cookies